موزاییک.com حیاطی| موزاییک تهران| موزائیک| قیمت موزاییک| لیست قیمت موزاییک(09139751764)(09139751746)

  

موزاییک (xn--mgbv0dm10cxga.com)(۰۹۱۳۹۷۵۱۷۴۶ - ۰۹۱۳۹۷۵۱۷۶۴)

Uncategorised

Our Rating: 99.75% - 126 votes

Total Score

Review summary

موزاییک (xn--mgbv0dm10cxga.com)(۰۹۱۳۹۷۵۱۷۴۶  -  ۰۹۱۳۹۷۵۱۷۶۴)

بهترین تولید کننده موزاییک اصفهان , افشار موزاییک اصفهان اصفهان استان اصفهان , خرید اینترنتی موزاییک اصفهان , موزاییک لاشه اصفهان , قیمت موزاییک حیاطی اصفهان , موزاییک حضرتی اصفهان , موزاییک گرانیتی اصفهان , قیمت موزاییک ارزان , قیمت انواع موزاییک یزد , نمایندگی موزاییک یزد در اصفهان , موزاییک گرانیتی یزد , موزاییک حیاطی یزد , موزاییک پرسپولیس یزد , موزاییک ⴷםها)'1#1605575;شد . سایش &#m#1608;لی&n587;پوl83; . 㸏انتییک 𥀴ی&5;㺼#1578;&l575;ن&860#17'175;X می شود نmپوl83;n#1740;&n587;پ&#" 7m/fatb#1608;㷞'11575;ول سایش ا&m7'175;X م&#n#1606;&860#17'175;"0;ک اتو5;نت #170,1589;فهان#88; 606;tb;ت䇸 7'1;,1;و01785;۱۳ر باشvر بˤش #16060#1<ک8nlbم&#lhک8nlbم&#انگ𩻜ک#1605;ته بای متر608;مات& وجود )1578608;&06;یتی60;  ک&lvl8;01785;ⶹ&lvl8;01785;ⶹ&lvl8;01785;ⶹ&lvl8;01785;ⶹ&lvl8;011575;&v'101785l8;01785;ⶹ#161601;l8;01785;ⶹ&lvl8;011575;&v'101785l881580;ذب آباشvر بˤش #1608;جود )1578608;&06;یتی60;  ک&lvl8;01785;ⶹ&06;�&l;5;Ѵتی60;  ک&lvl8;01785;  &#;ⶹ&lvl8;01785;ⶹ&lvl8;011575,لورا(c1;01785;&e1608;&#o1;01;&lvl8;&v'101781705878608;&08;011575;&v'101785l8;078606(c1;01785;&e1608;&#o1;01;&lvl8;&v'101781&e1608;&#o1;a785l8;078606(c1;01(c1;0583; , موزاˁ ا؄ش 㬸 —,و705; ne1608;&#o1;01;&lvl8;&v'101781705878608;&08;011575;&v'101785l8;1586;ا011575;&v'105l8;078606#1711;n#18䃠زا&08;زاˁ ا؄ش 㬸 —,و705; &# &#;ه &=1740;60;  #1575;ˁ 40;&tb60; —,805; 7'1604;&,-#160; #1575)0;&#rtan005; ne1608;&#o1;01;&lvl8;&v'101781705878608;&08;011575;&v'101785l8;1586;ا011575;&v'105l8;0786101781705878608;&08;011575;&v'101785l8;1586;ا011575;&v'105l8;0786101781705878608;&08;011575;1575;&m7'1g5l8;0786101781705878608;&08;011575;1575;&m7'1g5l8;0786101781705878608;&08;011575;1575;&m7'1g5l8101781705;&#o1;01;&lvl8;&v'10178170588;&01;&l=1;01;&lvl8;&v'101787'1g5l8;0786;ر#1;n#18&v'10178170588;&01;&l=1;011;𩻜䒴1608979;۲ mm   —,وزای𪩱>#1605;ته بای متر608;ماc1;01(c1;0583; , موزاˁ ا؄ , &05;&lvl8;01785;u)'11588;,0;�&08;011575;&v'101785l8;1586;�&t10178610171575;ر ¦�#156ک&lvl8;01785;ⶹ&lvl88;07868;01785;r=r;07868;01785;Ѽl8;01785;u)'11588;,0;�&08;7d5l8;1586;&##1586;ای®lp10178610171575;žagg840;®lp1017815160; &#h74lp1/585#1;n#886101715752""0; ک&lvl8;01785;ⶹ&06715768;0178;07861017817058786—,805; 7'1,578;ی موز605;ته بای مت/;605;ت#1578;8;0786;xe6d8;01785;⹀®lp1017801785;&#;ˁ ا؄ , &05;&lvl8;01785;u)'11588;&0;ˁ ا588;&1575;๭ا�ر ¦�#156ک&lvl8;01785;𜤽 )15786001785;𜤽 &8;01785;r=r;07868;01785;Ѽl8;01785;u)'15788;01785;r=)'157117)'11xe6d740; م)'1574157117)'11xe6d740; م)'1574157117)'11xe6d740; م)'1574158;01785;Ѽl8;011574158;01785;&#;ⶹ&06715768;0178;07861017817058786—,805/#;ⶹ&0671160d;&#;ⶹ,805/#;یک 1575;ی®lp1071160d;&#;&2""101781705878608;&08;011575;&v'101740;13974lp1071160d;&#;&2""10178170587805; ا؄ , &05;&lvl8;01785;u)'1158;یک ب&xa88170-;&087805; &;ک0-;&6𩩏ین587805;16715768;0178;0;&0;n&; &;ک0-;bv00; ‗&#a-786—,805/5;ی®lp1071160d;&#;&2""101781705878#1601589;ف�&;5/#;n-;&805;)'1&2""101781705878608;&0d1586;&85878#1601589;ف�&b.2#16077157&;5/#;&#.#16m87'1g5l86077157&8;0178;1601;�&b.2#1607715#0d;&#;&2"o07711589;&#l8;01785#16081705; 15087805; &;ک0-;&10171605;ت ا�&l%78; فـ81705; 1508g05;0-;&10171605;ت ا�&l%78; فـ81705; 1508g05;0-;&10171605;ت ک&lg80-;&10171605;&#p101780178h17160/#1740;#1578; &2""e#1705;&lg80-;&1016101;o5;&l%78; ف&#)'1&l%7/8215;&#a8"e#1705;&lg2"l1740;ک,d�&08;7d�&08;7d�&08;7d�&08;7d�ⴷ&v'101740;13974lp1071161017882785;q0ol8;078606#1711e5768;0178;07861017817058786—,805; 7'1,578;&#; &15#0d;&#; &15#0d;ˤ&#a#h74ls08;&08;7d017817058786—,805; 5;&#;-d)t",0101788608;&p1071161017882785;q0ol8;&2"#0d;ˤ&#a#h748;&08;7d�&08;7l8;p1071u)'05l8;07805; 5;&#;-d)t",01016#1711e5768;01r468;&08;011575;1575;&m7'1g5llass=art-; 5;&#;0_1 rols=0_1 rols1605;㫮𦗷div>ource;اžhw3.asset.apa85;apa85;- 5;&#/2d7ea735a3f8463fbae9a3511ef56f3481876&#-720p__59968.mp4 n cla 5;&#/mp4 e6d7 5;&#&#l8;068;01r468;&/ª/1600;s> 
;&#;-id=cloakde5257c0afda01ab9b23df4971fa4480>لیغ آي'+addy_78h1de5257c0afda01ab9b23df4971fa4480+'<\0;6';078ا&;-d)t",01016#17;06li les-hayatisp/div>#1605;ت𧏁#161ٲاییک 81705878608;&011575;&v'101785l8;1586;ا011575;&v'105l8;0786101781705878608;&08;011575;1571586;ای𪩱>#1605;ت &08;011575;15707805; 5;&6101781705878608;&08;011575;158;01#15805; 5;&#;-d)t"5;ˁ ا؄ش 㬸 &6101781705878608;&08;011575;158;01�ه&#; &15#0d;ˤ&#a#h05#161ٲاییک 81705878608;&0067;ه&#; &15#0d;ˤ&#a#h0178610171575;ر ¦�#156&h1xe6d;گ&#"div>
61017886575;ا䊝 &8;01785;r=r;07868;01785;Ѽl8;01785;6;� 8;#1;&#;-d)t",010; م)0a.com&8;&08;7l8򓿎�𪩱>61017886575;ا䊝 &8;01785;r=r;07868;01785;Ѽl8;01785;6;�#17;06n>
145rating#1ln_pat n cls=pat-d)atus-"https:1501 ry" dir=age6d;گ&#div>610178605;&61017817058575;؄ش 㬸 &6101781705878608;&05; &# &#;ه &=1740;60; 1;۱��𪩱>61017886575;ا䊝 ان›یž۱䌈)40;&#v-40;𪪡 & 7'1,1017817058575;؄ش 㬸 &6101781705878608;&05; &# &#;ه &=1740;60; 1¯ بv-40;&6011575174705>6;&lvl8&8;01785778;لو5;یرر7;06n>
6;&lvl878606158;�𪩱>61017886575;ا䊝 &v'101785l8;1586;اش از; –#0d;ˤ&#a#h748;&08;7d1582;""101781705(158;01xn--mgbv0dm19;ن#157575;&v'101785l8;1586;ا011575;&v'105l8;07;07;&08;7d1582;""10178170017861017157)61017886575;ا䊝 ان›ی8;017dir=ages05; ا& , میبد 0; ;07;&08;7d85l8;1586;اش از&805;)'1&88; ا#17053; &805;)'1&2""1;ه&;وز.2#1607715#1608;ž رتی&6𩩏&78;ی;ت&ۺ ا&78;ی575;l8;158#a-786͕ &1l8;15810178605;53; &1#0d;۱䌈&#&#a#h748#1575;��𪩱>61017886575;ا䊝 &8;017575;ولیه : وقتی که مط.0;8;017dir=ages05; ا& , میبد 0; d610178170580; م);ت #170,1589;ف78608;&0; ک&lv6;نی 𥀤&#&#a#h7; م1588;&#&#;وز.2#:𒍐0;&58;015;ی8;017dir=ages05; ا& , میبد 0; 05;1588;&#ˤن578;®ه&ا�ولی : ⵕ1588;ⴷ&v-نی 𥀤&#&#a#h7; 0; ׫#a-786&10178608;و𧍞578;®&08;7d85l8;158575;䊝 2""101781705872; ب&6;578;®&ق �#174;&08;7d78;®5;ت&;158575;䊝 2""101781&88; ا#17053; &1#0d;̔ ه&;وز.2#1607708;7d85l8;156575;ا䊝 &805;)'1&2""1605;ون اولیه : وقتی که مط㶆8;017dir=ages05; ا& , میبد 0; 05;;;&6𩩏&78;&ۺ;ش آزمون مقدماتی مورد بررسی قرار می گیرد بای𥀚مž#1576;رl8;156575;�ا&ž#15708;ل حد&ورحž#1570;لو䌡l8;15;0-;&10171605;ش آزمون مقs#a-786&1017886575;#15831575;ئیک متفاوت و بر حسب سفارش تعیین می گردد ولی žد و ن ری ابعاد برای طول وعرض موزائیک مقدار ۱± میلی #1740; ف#0d;�Œ žد و ن #82121740; ابعاد برɝور&; وول وعرض موزائیک مقدار ۱± میلی #1740; ف#0d;�Œ žد و ن #8212174;دار ۱± میڍ ¡l8;158#a-786͕ 3; با#1608;ک�𦭖8;017dir=ages05; ا& , میبد 0; d610178170580; م); 78608;&0; ک1017882785;q0ol8;&740;𧍑Œ رض 󖠐&; ¡l8;11777;:0;&58;015;ی8;017dir=ages05; ا& , میبد 0; 05;1588;&#ˤن578;®ه&ا&ی 𥀤&#&#a#607;&اv-نی #1608;�0; 㺼ن =l8;1570;� &v'1017850;𧍑Œ رض 󖠐&; ¡l8;11777;608;&ی 𥀤&#&#a#607;&㶆 ׫a#607;& با&15750; 㬮زمون مننم#1608;&05;𦝁 و &75;ست . مقاومت خمشی : وقتی که نمونه آزمایش می شود ست . مقاومت خمشی : وقت&##1606;مو&;ه&578;ی که مط㶆8;017dir=ages05; ا& , میبد 0; 8; #170,1589;ف78608;&0; ک&lv6;&6𩩏&78;&𫦮ه &150;زمن j م:0;&576;0;&58;015;8;017dir=ages05; ا& , میبد 0; ; &150;ˤن578;®ه&ا&ی 𥀤&#&#a#607;&اv-نی #1608;�0; 㺼ن =l8;1570;� &v6;نم#1608;&05;&1607; آزمایش �لوڴ&6𩩏&78;&𫦮&##1588;ونتی مربع کمتر باشد . سا8;017dir=ages05; ا& , میبد 0; ,1589;ف78608;&0; کنت#1585; 㸍رزآ&58;015;ی8;017dir=ages05; ا& , میبد 0; 05;1588;&#ˤن578;®ه&ا&ی 𥀤&#&#a#607;&اv-نی #1608;�0; 㺼ن =l8;1570;� &v6;نم#1608;&05;&1607; آزمایش #1585; 㸍رز›&1607; &150;زمون م#1588;ومیلی متر بیشتر باشد . جذب �8;017dir=ages05; ا& , میبد 0; d610178170580; م); 8; #170,1589;ف78608;&0; ک&lv1607; &150;𧍑Œ رض #0d;㻎 �𦬎 خ�&1588; #0d85;ت&#:0;&576;0;&58;015;ی8;017dir=ages05; ا& , میبد 0; 05;1588;&#ˤن578;®ه&xn--m740;mosaic-l8;0s-modern.html ;07;&08;7d85l8;1586;اᶶ j �±نی #1608;�0; 㺼ن =l8;1570;� &;ائیک از ۸ د&#,1589;ف78608;&011xe6d77575;61;ش &;&اv-نی #1608;�0;5;ی #0d;&ی 𥀤&#&#a#607;&ا&v6;نم#1608;&05;&16&6011575183;ر برا&,1589;ف78608;&011xe6d77575;6#1588;#158605;#078608;&1588; #0d85;تɠ602;تی کمی P𦯱#155;&160; #1570;ج U#1608; 㳦 #0d;1586;م&;&ا&v&6�v-605;&;&ا&v0;��� 575;تم&0;8;017dir=ages05; ا& , میبد 0; 05; #0d80115751#160158915; Pž#a-786U&;&�ی׫#158605;𥂼 &580; ̥ی׫#15ˤ&08; #170,1589;ف78608;&011xe6d77575;61س586;مض &07;یچ گو0;&576;0;&58;015;8;017dir=ages05; ا& , میبد 0; ,1589;ف78608;&0; ک1017882785;q0ol8;و ⵂـ ↠㸍رز &58;015;® #; پوسته شدن و یا ری5;8;017dir=ages05; ا& , میبد 0; ,1 #170,1589;ف78608;&0; ک&lv1607; &150;𧍑Œ رض 󖠐&; ¡l8;117770;&576;0;&58;01 #;83; &#ود آید. ردیف م&5;8;017dir=ages05; ا& , میبد 0; ,1589;ف78608;&0; ک1575;𥂙iق�ž#1605;&#;ئی06; حد&0;&58;015;® 1575;قل سمم8;017dir=ages05; ا& , میبد 0; ,1589;ف78608;&0; ک1575;𥂙 0-;&101710;&58;015;® 5;&,1589;ف78608;&0; ک1575;𥂙̥ی#10;&58;015;® ان جذ㶕8;017dir=ages05; ا& , میبد 0; ,1 #170,1589;ف78608;&0; ک&lv1607; آž&lv16�یش &6𩩏&78;&𫦨&576;0;&58;01 #1779; درص㷛8;017dir=ages05; ا& , میبد 0; &lv1607; &85l8;1586;اᶶ j م&,1589;ف78608;&0; کن–a.com1575;𥀡Ÿ &85l8;10; #1608;ن578;& م&;10; #1570;م&#;;&0;&58;015;® ,1589;ف78608;&011xe6d77575;6;&lvl878606158;�𪩱>61017886575;ا䊝 6#1588;#1581740;ر® ,1589;ف78608;&0; ک1575;ⵗ &85l8;1586;اᶶ ⧖&58;015;® 5;Ÿ &85l8;10;8;ن &##17053; 680;𦯱𦝌#0d;�&78;&² #1608;ر8;017dir=ages05; ا& , میبد 0; &lv1685;8;0115;8;01 &lv1685;8;011&lv1685;8;0iv>145','740;compon145/jcom-145s/');jcom-145s.setList('com-145s-list');<78ا;id=jc5;;id=com-145s;0iv>1id=addcom-145s-hayatishowform៕addcom-145s-onclick="jcom-145s.showForm(90,'com_div>145', 'com-145s-form-link'); return fals60;1نوشتغ :{"@گاه1781;0iv>JCom-145s01786v>
145-layout-wrapper layout-item-0"6d;گ&#"1740div>145-layout layout-item-1"6d;گیdiv>145-layout-row6d;گ&#"1740layout-cell layout-item-2"s05; ⴼd%"6d;i פg05;05v>145-layout-wrapper layout-item-0"6d;گ&#"1740div>145-layout layout-item-1"6d;گیdiv>145-layout-row6d;گ&#"1740layout-cell layout-item-3"s05; ⴼ%"6dp4011>5;8;0iv>5;8;0iv>5;8;0iv>5;8;0iv>145-layout-wrapper layout-item-0"6d;گ&#"1740div>145-layout layout-item-1"6d;گیdiv>145-layout-row6d;گ&#"1740layout-cell layout-item-3"s05; ⴼd%"6d;i פg05;05v>5;&576;0;8;01151589;ف78608;&rgb(0, 0, 128);o5;&l%06;¸&l%78; 'B Yekan'0;1,;&576;0;8;01151589;ف5;&l%06;¸&l%78; 'B Yekan'0;1,&58;015;&58;015;ی8;01151589;ف78608;&rgb(255, 0, 0);o5;&l%06;¸&l%78; 'B Yekan'0;1,&58;015;&58;015;ی8;01151589;ف78608;&rgb(255, 0, 0);o5;&l%06;¸&l%78; 'B Yekan'0;1,&58;015;&58;015;ی8;01151589;ف78608;&rgb(255, 0, 0);o5;&l%06;¸&l%78; 'B Yekan'0;1,;ی8;01151589;ف78608;&rgb(0, 0, 128);o5;&l%06;¸&l%78; 'B Yekan'0;1,;&576;0;8;01151589;ف78608;&rgb(255, 0, 0);o5;&l%06;¸&l%78; 'B Yekan'0;1,1 #170,1589;ف1705;#1607; &=1740;60; 1,;&576;0portant;;shوزگیک-i hr:di705#161gbv0dm19;نir740;# 81705878608;&01151575;1570u;0poف78608;&#FFxe6d77ortant;;shوزگیک-گرiنditی705#161gbv0dm19;نir740;# 81705878608;&01178675;11 #170,1589;ف1705;#1607; &=1740;60; 1,1589;ف78608;&08;011575;158;01&;&58;015;ییی8;01151589;ف78608;&rgb(255, 0, 0);o5;&l%06;¸&l%78; 'B Yekan'0;1,;ی8;011511>5;8;0iv>145-layout-wrapper layout-item-0"6d;گ&#"1740div>145-layout layout-item-1"6d;گیdiv>145-layout-row6d;گ&#"1740layout-cell layout-item-3"s05; ⴼ%"6d11511>5;8;0iv>11786#8#61011711;یslidenavigatoritem>1178;0iv>5;8;0iv><-&5; &: solid; bord86-بد -&5; &: solid; bord86-bottom-&5; &: solid; bord86-left-&5; &: solid; bord86-v><-78608;&rgb(180, 182, 180);obord86-بد -78608;&rgb(180, 182, 180);obord86-bottom-78608;&rgb(180, 182, 180);obord86-left-78608;&rgb(180, 182, 180);obord86-v><-1580;px; bord86-بد -1580;px; bord86-bottom-1580;px; bord86-left-1580;px;" 587=""1711;یlد box src=/templates/xn__mgbv0dm10cxga_com_003/images/76aacd07-e2cf-4905-bc7b-8bbdb92312b1.p;015;8;01;ف1705; 150878بد 0; ,1589;فتی(508g05;015px;;1,img 1580;=9 508g05=11 587=""1711;یlد box src=/templates/xn__mgbv0dm10cxga_com_003/images/7; &ng_star.p;0151589;ف5;&l%06;qpx;;1,1589;فتی(508g05;0normal;7;<1589;ف78608;&#E2341D;;1مشiوره17® : 00;&576;0;یی8;01;ف1705; 150878بد 0; ,1589;فتی(508g05;015px;;1,1589;ف5;&l%06;qpx;;1,1589;فتی(508g05;0normal;7;0913<1589;ف78608;&rgb(226, 52, 29);7;9750;�یی𪞻>51589;فتی(508g05;015px;;1,img 1580;=9 508g05=11 587=""1711;یlد box src=/templates/xn__mgbv0dm10cxga_com_003/images/7; &ng_star-2.p;0151589;فتی(508g05;0normal;o5;&l%06;qpx;;1,1589;ف78608;&#E2341D;;1فروش17®  0 : 0913<1589;ف78608;&rgb(226, 52, 29);7;9750;�ی𪞻>5;8;01;ف1705; 15087840;P1,img 1580;=165 508g05=78;587=""1711;یlد box src=/logo.p;01511>5;8;0iv>11786;8;01;ف1705; 15087840;P1,#8xn--mgbv0sdm1t.me19; ortant;gbv0sdm1t.me19;ف,img 1580;=165 508g05=165 ف15;v>1178611>511>iیی ورو:-="heکiنل0pر iوی hتغ <1589;ف78608;&#D80E110;1کلیک17® کنpe .0;8;011 0;8;;0iv>145-layout-wrapper layout-item-0"6d;گ&#"1740div>145-layout layout-item-1"6d;گیdiv>145-layout-row6d;گ&#"1740layout-cell layout-item-3"s05; ⴼ%"6d115img 1580;=160 508g05=160 587="موزگیک-گرiنditی" src=/templates/xn__mgbv0dm10cxga_com_003/images/photo_2018-04-03_13-22-18.jp01711;&#"">111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>145-layout-wrapper layout-item-0"6d;گ&#"1740div>145-layout layout-item-1"6d;گیdiv>145-layout-row6d;گ&#"1740layout-cell layout-item-3"s05; ⴼ%"6d115img 1580;=160 508g05=160 587="موزگیک-گرiنditی" src=/templates/xn__mgbv0dm10cxga_com_003/images/photo_2018-04-03_13-22-39.jp01711;&#"">111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>145-layout-wrapper layout-item-0"6d;گ&#"1740div>145-layout layout-item-1"6d;گیdiv>145-layout-row6d;گ&#"1740layout-cell layout-item-3"s05; ⴼ%"6d115img 1580;=160 508g05=157 587="موزگیک-گرiنditی" src=/templates/xn__mgbv0dm10cxga_com_003/images/photo_2018-04-03_13-23-09.jp01711;&#"">111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>145-layout-wrapper layout-item-0"6d;گ&#"1740div>145-layout layout-item-1"6d;گیdiv>145-layout-row6d;گ&#"1740layout-cell layout-item-3"s05; ⴼ%"6d11511>5;8;0iv>1178611>511>iیی ورو:-="heکiنل0pر iوی hتغ 001589;ف78608;&rgb(216, 14, 17);7;کلیک17® 0کنpe .011>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>145-layout-wrapper layout-item-0"6d;گ&#"1740div>145-layout layout-item-1"6d;گیdiv>145-layout-row6d;گ&#"1740layout-cell layout-item-3"s05; ⴼd%"6dblockquo;&011589;ف5;&l%06;�&l%78; 'B Yekan'0 575;&shadow;&rgba(23, 23, 23, 0.496094) 1.4px15.4px10px;">طر"eهiی hوزگیک-i hr:di0;یblockquo;&01iv>145-layout-wrapper layout-item-0"6d;گ&#"1740div>145-layout layout-item-1"6d;گیdiv>145-layout-row6d;گ&#"1740layout-cell layout-item-3"s05; ⴼ%"6d11&img 1580;=154 508g05=160 587="موزگیک-i hr:di70src=/templates/xn__mgbv0dm10cxga_com_003/images/photo_2018-04-03_13-23-41.jp01711;&#"">111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>145-layout-wrapper layout-item-0"6d;گ&#"1740div>145-layout layout-item-1"6d;گیdiv>145-layout-row6d;گ&#"1740layout-cell layout-item-3"s05; ⴼ%"6d11&img 1580;=160 508g05=148;587="موزگیک-i hr:divshdiبد "@د70src=/templates/xn__mgbv0dm10cxga_com_003/images/photo_2018-04-03_13-25-38.jp01711;&#"">111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>145-layout-wrapper layout-item-0"6d;گ&#"1740div>145-layout layout-item-1"6d;گیdiv>145-layout-row6d;گ&#"1740layout-cell layout-item-3"s05; ⴼd%"6dblockquo;&011589;ف78608;&rgb(4, 14, 21);o5;&l%78; 'B Yekan'0o5;&l%06;𜠬">طر"eهiی کفپوش هiی وdiبر"hes5;blockquo;&01iv>145-layout-wrapper layout-item-0"6d;گ&#"1740div>145-layout layout-item-1"6d;گیdiv>145-layout-row6d;گ&#"1740layout-cell layout-item-3"s05; ⴼ%"6dp40img 1580;=160 508g05=160 587=""1711;یlد box src=/templates/xn__mgbv0dm10cxga_com_003/images/photo_2018-04-03_13-24-07.jp0>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>145-layout-wrapper layout-item-0"6d;گ&#"1740div>145-layout layout-item-1"6d;گیdiv>145-layout-row6d;گ&#"1740layout-cell layout-item-3"s05; ⴼ%"6dp40img 1580;=160 508g05=159 587=""1711;یlد box src=/templates/xn__mgbv0dm10cxga_com_003/images/photo_2018-04-03_13-24-20.jp0>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>145-layout-wrapper layout-item-0"6d;گ&#"1740div>145-layout layout-item-1"6d;گیdiv>145-layout-row6d;گ&#"1740layout-cell layout-item-3"s05; ⴼ%"6dp4011>5;8;0iv>511>iیی ورو:-="heکiنل0pر iوی hتغ 001589;ف78608;&rgb(216, 14, 17);7;کلیک17® 0کنpe .011>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>145-layout-wrapper layout-item-0"6d;گ&#"1740div>145-layout layout-item-1"6d;گیdiv>145-layout-row6d;گ&#"1740layout-cell layout-item-3"s05; ⴼd%"6dblockquo;&011589;ف78608;&rgb(4, 14, 21);o5;&l%78; 'B Yekan'0o5;&l%06;𜠬">طر"eهiی  0موزگیک-iا ق stht-shنسب 00;&576;011>5;blockquo;&01iv>145-layout-wrapper layout-item-0"6d;گ&#"1740div>145-layout layout-item-1"6d;گیdiv>145-layout-row6d;گ&#"1740layout-cell layout-item-3"s05; ⴼ%"6d11&img 1580;=163 508g05=160 587=""1711;یlد box src=/templates/xn__mgbv0dm10cxga_com_003/images/438317607_355533.jp0>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>145-layout-wrapper layout-item-0"6d;گ&#"1740div>145-layout layout-item-1"6d;گیdiv>145-layout-row6d;گ&#"1740layout-cell layout-item-3"s05; ⴼ%"6d11&img 1580;=162 508g05=169 587=""1711;یlد box src=/templates/xn__mgbv0dm10cxga_com_003/images/438712803_297884.jp0>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>145-layout-wrapper layout-item-0"6d;گ&#"1740div>145-layout layout-item-1"6d;گیdiv>145-layout-row6d;گ&#"1740layout-cell layout-item-3"s05; ⴼ%"6d11&img 1580;=165 508g05=166 587=""1711;یlد box src=/templates/xn__mgbv0dm10cxga_com_003/images/439636877_32195.jp0>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>145-layout-wrapper layout-item-0"6d;گ&#"1740div>145-layout layout-item-1"6d;گیdiv>145-layout-row6d;گ&#"1740layout-cell layout-item-3"s05; ⴼ%"6d11&img 1580;=165 508g05=165 587=""1711;یlد box src=/templates/xn__mgbv0dm10cxga_com_003/images/445204443_183356.jp0>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>145-layout-wrapper layout-item-0"6d;گ&#"1740div>145-layout layout-item-1"6d;گیdiv>145-layout-row6d;گ&#"1740layout-cell layout-item-3"s05; ⴼ%"6d11&img 1580;=166 508g05=169 587=""1711;یlد box src=/templates/xn__mgbv0dm10cxga_com_003/images/445212453_182115.jp0>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>145-layout-wrapper layout-item-0"6d;گ&#"1740div>145-layout layout-item-1"6d;گیdiv>145-layout-row6d;گ&#"1740layout-cell layout-item-3"s05; ⴼ%"6d11&img 1580;=160 508g05=139 587=""1711;یlد box src=/templates/xn__mgbv0dm10cxga_com_003/images/445216839_288331.jp0>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>145-layout-wrapper layout-item-0"6d;گ&#"1740div>145-layout layout-item-1"6d;گیdiv>145-layout-row6d;گ&#"1740layout-cell layout-item-3"s05; ⴼ%"6d11&img 1580;=159 508g05=160 587=""1711;یlد box src=/templates/xn__mgbv0dm10cxga_com_003/images/445302802_173685.jp0>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>145-layout-wrapper layout-item-0"6d;گ&#"1740div>145-layout layout-item-1"6d;گیdiv>145-layout-row6d;گ&#"1740layout-cell layout-item-3"s05; ⴼ%"6d11&img 1580;=160 508g05=161 587=""1711;یlد box src=/templates/xn__mgbv0dm10cxga_com_003/images/445308136_174732.jp0>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>145-layout-wrapper layout-item-0"6d;گ&#"1740div>145-layout layout-item-1"6d;گیdiv>145-layout-row6d;گ&#"1740layout-cell layout-item-3"s05; ⴼ%"6d11&img 1580;=164 508g05=150 587=""1711;یlد box src=/templates/xn__mgbv0dm10cxga_com_003/images/445413598_175146.jp0>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>145-layout-wrapper layout-item-0"6d;گ&#"1740div>145-layout layout-item-1"6d;گیdiv>145-layout-row6d;گ&#"1740layout-cell layout-item-3"s05; ⴼ%"6d11&img 1580;=162 508g05=163 587=""1711;یlد box src=/templates/xn__mgbv0dm10cxga_com_003/images/445516310_173868.jp0>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>145-layout-wrapper layout-item-0"6d;گ&#"1740div>145-layout layout-item-1"6d;گیdiv>145-layout-row6d;گ&#"1740layout-cell layout-item-3"s05; ⴼ%"6d11&img 1580;=162 508g05=141 587=""1711;یlد box src=/templates/xn__mgbv0dm10cxga_com_003/images/445605436_5555.jp0>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>145-layout-wrapper layout-item-0"6d;گ&#"1740div>145-layout layout-item-1"6d;گیdiv>145-layout-row6d;گ&#"1740layout-cell layout-item-3"s05; ⴼ%"6d11&img 1580;=166 508g05=169 587=""1711;یlد box src=/templates/xn__mgbv0dm10cxga_com_003/images/445731480_378348.jp0>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>145-layout-wrapper layout-item-0"6d;گ&#"1740div>145-layout layout-item-1"6d;گیdiv>145-layout-row6d;گ&#"1740layout-cell layout-item-3"s05; ⴼ%"6d115img 1580;=166 508g05=171 587=""1711;یlد box src=/templates/xn__mgbv0dm10cxga_com_003/images/446330635_284392.jp0>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>145-layout-wrapper layout-item-0"6d;گ&#"1740div>145-layout layout-item-1"6d;گیdiv>145-layout-row6d;گ&#"1740layout-cell layout-item-3"s05; ⴼ%"6d115img 1580;=164 508g05=160 587=""1711;یlد box src=/templates/xn__mgbv0dm10cxga_com_003/images/446430534_289691.jp0>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>145-layout-wrapper layout-item-0"6d;گ&#"1740div>145-layout layout-item-1"6d;گیdiv>145-layout-row6d;گ&#"1740layout-cell layout-item-3"s05; ⴼ%"6d115img 1580;=163 508g05=157 587=""1711;یlد box src=/templates/xn__mgbv0dm10cxga_com_003/images/446536014_281456.jp0>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>145-layout-wrapper layout-item-0"6d;گ&#"1740div>145-layout layout-item-1"6d;گیdiv>145-layout-row6d;گ&#"1740layout-cell layout-item-3"s05; ⴼ%"6d115img 1580;=159 508g05=171 587="موزگیک(40:ر40)طر"eسنگ iز iصف؇iن" src=/templates/xn__mgbv0dm10cxga_com_003/images/446703136_218975.jp0>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>145-layout-wrapper layout-item-0"6d;گ&#"1740div>145-layout layout-item-1"6d;گیdiv>145-layout-row6d;گ&#"1740layout-cell layout-item-3"s05; ⴼ%"6d115img 1580;=164 508g05=162 587=""1711;یlد box src=/templates/xn__mgbv0dm10cxga_com_003/images/446715293_332926.jp0>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>145-layout-wrapper layout-item-0"6d;گ&#"1740div>145-layout layout-item-1"6d;گیdiv>145-layout-row6d;گ&#"1740layout-cell layout-item-3"s05; ⴼ%"6d115img 1580;=163 508g05=159 587="موزگیک(40:ر40)طر"eآجیلی" src=/templates/xn__mgbv0dm10cxga_com_003/images/446731283_201264.jp01711;&#"">111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>145-layout-wrapper layout-item-0"6d;گ&#"1740div>145-layout layout-item-1"6d;گیdiv>145-layout-row6d;گ&#"1740layout-cell layout-item-3"s05; ⴼ%"6d115img 1580;=160 508g05=150 587="موزگیک(40:ر40)طر"eعسلی" src=/templates/xn__mgbv0dm10cxga_com_003/images/448411949_218172.jp01711;&#"">111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>145-layout-wrapper layout-item-0"6d;گ&#"1740div>145-layout layout-item-1"6d;گیdiv>145-layout-row6d;گ&#"1740layout-cell layout-item-3"s05; ⴼ%"6d115#8xn--mgbv0sdm1t.me19; ortant;gbv0sdm1t.me19;ف,img 1580;=165 508g05=165 587="کiنل0pلگرiم" src=/templates/xn__mgbv0dm10cxga_com_003/images/1bd10e40-b596-4a69-82ff-69ad0b6fc957.p;01711;&#""s05; sv>511>iیی ورو:-="heکiنل0pر iوی hتغ 001589;ف78608;&rgb(216, 14, 17);7;کلیک17® 0کنpe .011>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>111>5;8;0iv>145-layout-wrapper layout-item-0"6d;گ&#"1740div>145-layout layout-item-1"6d;گیdiv>145-layout-row6d;گ&#"1740layout-cell layout-item-3"s05; ⴼ%"6d11511>5;8;0iv>5;8;0iv>5;8;0iv>5;8;0iv>5;8;0iv>145-layout-wrapper layout-item-0"6d;گ&#"1740div>145-layout layout-item-1"6d;گیdiv>145-layout-row6d;گ&#"1740layout-cell layout-item-3"s05; ⴼ%"6d11511>5;8;0iv>5;8;0iv>5;8;0iv>5;8;0iv>5;8;0iv>145-layout-wrapper layout-item-0"6d;گ&#"1740div>145-layout layout-item-1"6d;گیdiv>145-layout-row6d;گ&#"1740layout-cell layout-item-3"s05; ⴼd%"6dp011589;ف78608;&rgb(197, 13, 16);o5;&l%78; 'B Yekan', Arial, 'Arial Unicode MS', Helvetica, sans-serif; line-508g05px; white-158ce: nowrap;"6d#8xn--m# div>145editab601true id=headline;ف5;&l%78; 'B Yekan', Arial, 'Arial Unicode MS', Helvetica, sans-serif; 575;&decoration: none0 575;&shadow;&rgb(250, 246, 20) 1px10px10px,&rgb(250, 246, 20) 1px10px10px,&rgb(250, 246, 20) 0px1-1px10px,&rgb(250, 246, 20) 0px11px10px,&rgb(250, 246, 20) 0px10px110px; c8608;&rgb(197, 13, 16);ooutline-c8608;&rgb(100, 100, 100);7 name=headline011589;ف5;&l%06;vpx; c8608;&rgb(0, 0, 0);7;موزگیک ح hr:di| hوزگیک ت؇iiن| hوزئیک| ق stht-shوزگیک| لیi ق stht-shوزگیک (09139751764)(09139751746)0;&576;01786;&576;011>5;8;0iv>145-layout-wrapper layout-item-0"6d;گ&#"1740div>145-layout layout-item-1"6d;گیdiv>145-layout-row6d;گ&#"1740layout-cell layout-item-3"s05; ⴼd%"6dp0111>5;8;0iv>145-layout-wrapper layout-item-0"6d;گ&#"1740div>145-layout layout-item-1"6d;گیdiv>145-layout-row6d;گ&#"1740layout-cell layout-item-3"s05; ⴼd%"6dp0111>5;8;0iv>5;v> &img 0rc="gbv0dm1ch174.apis.google.com1ch174?c05=qr&chs=250x250&choe=UTF-8&chld=L|4&chl;gbv0sdm1xn--mgbv0dm10cxga.com1fa/agencies/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86/%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%A8.html" 587="م stب --shوزگیک.com ح hr:di| hوزگیک ت؇iiن| hوزئیک| ق stht-shوزگیک| لیi ق stht-shوزگیک(09139751764)(09139751746) --QR Code Friendly"ortant;"م stب --shوزگیک.com ح hr:di| hوزگیک ت؇iiن| hوزئیک| ق stht-shوزگیک| لیi ق stht-shوزگیک(09139751764)(09139751746) --QR Code Friendly"//div> xn--m1fa/agencies.html1711;&#pathway>نما stگی هiی hوزئیک واش بتن و گرiنpeی(iصف؇iن , shdiبد "@د)0178 &img 0rc=/media/system/images/arrow_rtl.p;01587=""/> xn--m1fa/agencies/؇iمزگان.html1711;&#pathway>هiمزگان0178 &img 0rc=/media/system/images/arrow_rtl.p;01587=""/> &&576;م stب0;&576;01v> xn--m1fa/agencies.html1711;&#pathway>نما stگی هiی hوزئیک واش بتن و گرiنpeی(iصف؇iن , shdiبد "@د)0178 &img 0rc=/media/system/images/arrow_rtl.p;01587=""/> xn--m1fa/agencies/؇iمزگان.html1711;&#pathway>هiمزگان0178 &img 0rc=/media/system/images/arrow_rtl.p;01587=""/> &&576;م stب0;&576;01v> xn--m1fa/agencies.html1711;&#pathway>نما stگی هiی hوزئیک واش بتن و گرiنpeی(iصف؇iن , shdiبد "@د)0178 &img 0rc=/media/system/images/arrow_rtl.p;01587=""/> xn--m1fa/agencies/؇iمزگان.html1711;&#pathway>هiمزگان0178 &img 0rc=/media/system/images/arrow_rtl.p;01587=""/> &&576;م stب0;&576;01v> xn--m1fa/agencies.html1711;&#pathway>نما stگی هiی hوزئیک واش بتن و گرiنpeی(iصف؇iن , shdiبد "@د)0178 &img 0rc=/media/system/images/arrow_rtl.p;01587=""/> xn--m1fa/agencies/؇iمزگان.html1711;&#pathway>هiمزگان0178 &img 0rc=/media/system/images/arrow_rtl.p;01587=""/> &&576;م stب0;&576;01v> xn--m1fa/agencies.html1711;&#pathway>نما stگی هiی hوزئیک واش بتن و گرiنpeی(iصف؇iن , shdiبد "@د)0178 &img 0rc=/media/system/images/arrow_rtl.p;01587=""/> xn--m1fa/agencies/؇iمزگان.html1711;&#pathway>هiمزگان0178 &img 0rc=/media/system/images/arrow_rtl.p;01587=""/> &&576;م stب0;&576;01v> xn--m1fa/agencies.html1711;&#pathway>نما stگی هiی hوزئیک واش بتن و گرiنpeی(iصف؇iن , shdiبد "@د)0178 &img 0rc=/media/system/images/arrow_rtl.p;01587=""/> xn--m1fa/agencies/؇iمزگان.html1711;&#pathway>هiمزگان0178 &img 0rc=/media/system/images/arrow_rtl.p;01587=""/> &&576;م stب0;&576;01v>